سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی قربانی – استادیار گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
حکیمه اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب
صبا زینالی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب

چکیده:

از کاربردهای هیدروگراف واحد براورد هیدروگراف رواناب مستقیم با استفاده از هیتوگراف بارش موثر می باشد به دلیل وجود همسانی بین توابع چگالی احتمالی و هیدروگراف واحد اخیرا استفاده از این توابع برای براورد هیدروگراف واحد موردتوجه زیادی قرارگرفته است دراین مسئله تابع هدف به صورت حداقل سازی مجموع مربعات خطا بین هیدروگراف رواناب مستقیم مشاهداتی و محاسباتی در حوضه تعریف می گردد برای تخمین مولفه های هیدروگراف رواناب از توابع چگالی احتمال استفاده می شود در هیدروگراف واحد مقدار عمق بارش اضافی برابر واحد بوده و مولفه های هیدروگراف واحد مقادیری مثبت می باشند دراین تحقیق از توزیع های احتمالاتی لوگ نرمال و گاما جهت بهینه سازی هیدروگراف واحد در حوضه لیقوا ن استفاده شده است و مشاهده گردید که در تخمین ابعاد هیدروگراف توزیع گاما و در براورد دبی اوج توزیع لوگ نرمال نتایج مطلوبی بدست میدهد.