سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی نیلی احمد آبادی – استادیار دانشکده مکانیک_دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس افشاری – کارشناس ارشد هوا و فضا_دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

رشد روزافزون استفاده ازوسایل حمل و نقل ماشین الات صنعتی لوازم خانگی و … باعث افزایش صداهای نامطلوب درمحیط پیرامون شدهاست بنابراین نیاز به کنترل و کاهش صداهای ناخواسته درسالهای اخیر باعث ایجاد علاقه مندی زیادیدراین رابطه شده است دراین مقاله جهت بررسی نحوه رفتار امواج صوتی دریک محیط بسته ازروش تفاضل محدود حوزه زمان استفاده شدهاست بدین منظور ابتدا معادله موج دو بعدی و معادله شرط مرزی دیوار برای یک میحط بسته بدست آمده است درادامه این معادلات از طریق روش تفاضل محدود حوزه زمان گسسته سازی شده است درنهایت معادله موج تحت شرط مرزی دیوار با ضریب جذب دلخواه و شرط اولیه چشمه ضربه صدا ازطریق روش تفاضل محدودحوزه زمان حل شده است نتایج نشان دهنده عملکرد مطلوب روش پیشنهادی درحل این گونه مسائل شده است.