سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سروش اله دین – کارشناس امور مطالعات آبهای سطحی، سازمان آب و برق خوزستان
کاظم حمادی – مدیریت هیدروژئوماتیک، سازمان آب و برق خوزستان
هوشنگ حسونی زاده – معاون مطالعات پایه و طرحهای جامع منابع آب، سازمان آب و برق خوزستان
زهرا عصاره – کارشناس مسئول انرژی، سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

با توجه به رشد روز افزون تقاضا برای آب، شبیه سازی پارامترهای بهره برداری مخازن آبی از کاربردیترین اقدامات جهت دستیابی به مدیریت بهینه سدها به شمار میرود. اولویتهای رهاسازی در بین مخازن، معیاری مهم در بهرهبرداری مخزن است که باید برای بیشتر سیستمها مشخص شود. مخازن در ابتدا برای نیازهای خودشان و سپس برای نقاط پاییندست، بهرهبرداری میشوند. بهرهبرداری مخزن برای تامین ذخیره آب در رفع نیازهای جریان پاییندست نظیر شهری، صنعتی، آبیاری، حمل و نقل، حفظ آبزیان، تفریح یا احتیاجات کیفی آب میتواند بوسیله مدلHec-ResSimمدلسازیشود. مدلHec-ResSim از جمله مدل هایی است که با داشتن قابلیت مدلسازی چند مخزنی می تواند سیستم های منابع آب را شبیه سازی نماید در این مطالعه، شبیه سازی آبگیری سد مخزنی جره واقع در استان خوزستان با هدف رساندن سطح آب به سطح نرمال و همچنین تامین نیازهای کشاورزی، زیست محیطی و شرب پایین دست انجام گردید. سه گزینه جریان ورودی و چهار جایگزین برای منحنی فرمان که در واقع میزان رهاسازی برای تامین نیازهای پایین دست بود، روی هم ۱۲ سناریو را تشکیل دادند. مدل سازی این ۱۲ سناریو تفاوت های زیاد در زمان رسیدن به سطح نرمال را در اثر اعمال منحنی های فرمان و جریان های ورودی مختلف نشان میدهد. در نهایت با توجه به شرایط خشکسالی چندساله اخیر و پیش بینی ادامه آن منحنی فرمان محافظهکارانهای تا زمان رسیدن به تراز نرمال سد که تاریخ دقیق آن توسط مدلسازی تعیین شده بود، پیشنهاد شد و البته پس از رسیدن به رقوم نرمال می توان سناریوهای دیگر را با توجه به تامین نیازهای بیشتر در پاییندست بررسی کرد