سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سروش اله دین – کارشناس امور مطالعات آبهای سطحی، سازمان آب و برق خوزستان
کاظم حمادی – مدیر دفتر هیدروژئومیک سازمان آب و برق خوزستان
هوشنگ حسونی زاده – مدیر پروژه مطالعات بنیادی منابع آب سازمان آب و برق خوزستان
زهرا عصاره – کارشناس انرژی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

با توجه به رشد روزافزون تقاضا برای آب، شبیه سازی پارامترهای بهره برداری مخازن آبی از کاربردی ترین اقدامات جهت دستیابی به مدیریت بهینه سدها به شمار می رود. اولویتهای رهاسازی در بین مخازن، معیاری مهم در بهره برداری مخزن است که باید برای بیشتر سیستم ها مشخص شود. مخازن در ابتدا برای نیازهای خودشان وسپس برای نقاط پایین دست، بهره برداری می شوند. بهره برداری مخزن برای تامین ذخیره آب در رفع نیازهای جریان پایین دست نظیر شهری، صنعتی، آبیاری، حمل ونقل، حفظ آبزیان، تفریح یا احتیاجات کیفی آب می تواند بوسیله مدل Hec-ResSim مدلسازی شود. مدل Hec-ResSim از جمله مدل هایی است که با داشتن قابلیت مدلسازی چند مخزنی می تواند سیستم های منابع آب را شبیه سازی نماید. در این مطالعه، شبیه سازی آبگیری سد مخزنی جره واقع در استان خوزستان با هدف رساندن سطح آب به سطح نرمال و همچنین تامین نیازهای کشاورزی، زیست محیطی و شرب پایین دست انجام گردید. سه گزینه جریان ورودی و چهار گزینه برای منحنی فرمان که در واقع میزان رهاسازی برای تامین نیازهای پایین دست بود، روی هم ۱۲ سناریو را تشکیل دادند. مدل سازی این ۱۲ سناریو تفاوت های زیاد در زمان رسیدن به سطح نرمال را در اثر اعمال منحنی های فرمان و جریان های ورودی مختلف نشان می دهد. در نهایت با توجه به شرایط خشکسالی چند ساله اخیر و پیش بینی ادامه آن منحنی فرمان محافظه کارانه ای تا زمان رسیدن به تراز نرمال سد که تاریخ دقیق آن توسط مدلسازی تعیین شده بود، پیشنهاد شد و البته پس از رسیدن به رقوم نرمال می توان سناریوهای دیگر را با توجه به تامین نیازهای بیشتر در پایین دست بررسی کرد