سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی یقینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهنذسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه ته
اکبر باغوند –
مجتبی اردستانی –

چکیده:

آب های زیرزمینی در منطقه دشت یزد-اردکان، به دلیل سهم وسیع خود در تامین نیازهای شربی و غیرشربی منطقه، همواره از اهمیت فوق العاده ای برخوردار هستند. به همین جهت این آب ها می-بایست همواره در سطح قابل قبولی به لحاظ کیفی و کمی بر طبق استانداردهای آلودگی نگاه داشته شوند. از آنجا که یکی از مهم ترین عوامل آلاینده در این آبخوان، پساب کشاورزی میباشد، در این تحقیق پس از ساخت مدل مفهومی دشت و تهیه مدل ریاضی آبخوان در نرم افزار مادفلو، به بررسی تاثیر تخلیه پساب های کشاورزی بر کیفیت آب آبخوان پرداختیم. نتایج حاصل از نرم افزار علاوه بر ترسیم روند گسترش هاله آلودگی، نشان داد استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی حاوی آلاینده های نیترات و فسفات، میتواند در یک بازه زمانی بیست ساله، منجر به غیر قابل استفاده شدن منابع آب زیرزمینی این آبخوان (به لحاظ کیفی) در مناطق تامین آب شرب شهری گردد.