سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آسو فتحی – دانشجوی دانشگاه شیراز
داریوش زارع – استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور شبیه سازی خشک کردن انجیر سبز استهبان از روش اجزای محدود استفاده شد معادله حاکم برانتقال رطوبت با درنظر گرفتن شرایط اولیه و مرزی به کمک روابط اجزای محدودبه سیستمی از معادلات دیفرانسیل مرتبه اول تبدیل شد برای حل سیستم معادلات بدست آ مده از روش تفاضل محدوده استفاده شد سه سطح شبکه بندی برای هندسه مدل درنظر گرفته شد درنهایت به منظور اعتبار سنجی روش اجزای محدود خشک کردن انجیر با یک خشک کن آزمایشگاهی در سه دمای ۴۵و۵۵و۶۵ درجه سلسیوس وسرعت ثابت ۱/۲۵ متر برثانیه انجام گرفت با توجه به مقایسه داده های آزمایشی و داده های پیش بینی شده روش اجزای محدود دارای دقت خوبی درپیش بینی نمودار رطوبتی می باشد به کمک داده های حاصل از روش اجزای محدود می توان اطلاعاتی در مورد دینامیک حرکت رطوبت داخل میوه و داده هایی درمورد طراحی خشک کن بدست آورد.