سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد قلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
عبدالرضا ظهیری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه مهندسی آب
امیر احمد دهقانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه مهندسی آب

چکیده:

یکی از موارد مهم مدیریت و کنترل سیل، محاسبهی توزیع عرضی سرعت در رودخانهها در هنگام وقوع سیلاب است. علاوه بر این، توزیع عرضی سرعت در تعیین نقاط فرسایشی و رسوبگذار در عرض رودخانه، توزیع غلظت رسوب معلق و بار بستر، طراحی مقاطع پایدار رودخانه و انتقال مواد آلاینده لازم و ضروری است. برای حل توزیع عرضی سرعت در رودخانهها از مدلهای ریاضی دوبعدی و شبهدوبعدی استفاده میشود. در این مقاله از یک روش بسیار ساده و کاربردی به این منظور استفاده شده و در چند مقطع مرکب آزمایشگاهی و رودخانهی طبیعی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این روش در مقایسه با نتایج واقعی توزیع عرضی سرعت دارای دقت مناسبی بوده و کارایی روش پیشنهادی را نشان میدهد. با توجه به سادگی روابط حاکم و دقت مناسب این روش، کاربرد آن در رودخانه های سیلابی توصیه میشود.