سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد رضوان دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی شفیعی فر – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
پویا رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

استفاده از مدلهای عددی در حوادث ریزش نفت یک روش کارآمد است که به کاهش هزینهها و تخمین قابل قبولی از حرکت نفت میانجامد.برای یک پیشبینی خوب، این چنین مدلهایی وابستگی زیادی به کیفیت دادههای ورودی حادثه و کالیبره بودن مدل دارند. با توجه به پتانسیلبالای ریزش نفت در خلیج فارس، در این تحقیق به ارائه نتایج شبیهسازی پخش نفت در این خلیج پرداخته شده است. در این تحقیق از مدل سه بعدی ریزش نفتOSCARبه همراه مدل دو بعدی شبیهسازی هیدرودینامیکیMIKE21استفاده شده است. ابتدا شرایط محیطی خلیجفارس در مدلMIKE21با استفاده از دادههای مختلف شبیهسازی شد. سپس مدل تحلیل ریزش نفت با استفاده از میدان جریان حاصل از شبیهسازی هیدرودینامیکی و دیگر دادهها برپا شد و در ادامه عملکرد مدلOSCAR توسط دادههای ثبت شده مربوط به حادثه ریزش نفت کویت در جنگ خلیج فارس مورد صحتسنجی قرار گرفت. مقایسه مسیر حرکت نفت واقعی و شبیهسازی شده نشان داد که مدلOSCAR با دقت قابل قبولی در هنگام ریزش نفت و همچنین مطالعات تحلیل ریسک در کل خلیج فارس قابل استفاده است.