سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی علیزاد – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
فرخ سرداری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
علی اصغر شهابی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

در این بررسی واحد شیرینسازی گاز طبیعی فازهای ۴ و ۵ عسلویه که از محلول متیلدیاتانولآمین در برج جذب استفاده میکند، با استفاده از مدل تعادلی نرمافزارHYSYSمدلسازی شدهاست. برای شبیهسازی این واحد از بستهی اطلاعاتی آمین موجود در نرمافزار استفادهشدهاست. در این بسته، سامانهی ترمودینامیکی آمین – گازهای اسیدی- آب مدلشده و با در نظرگرفتن بازده هر سینی، محاسبات سینی به سینی انجام میشود. مدل ترمودینامیکیKent-Eisenbergبرای بهدست آوردن پارامترهای تعادلی و خواص فیزیکی استفاده میشود.همچنین از سینیهای غیر ایده آل در مدلسازی برج جذب و دفع استفاده شدهاست. بهعبارت دیگر بازده جداسازیH2S و CO2در دو برج به صورت دستی وارد شده است. می توان ابعاد سینی را در صفحهی برج تعریفکرده تا نرم افزار بازده را براساس آن دادهها محاسبه کند. پارامترهای مهم نظیر دمای برج و غلظت گازهای اسیدی داخل برج مطالعه شده و تاثیرات تغییر در پارامترهای عملیاتی نظیر میزان آمین در گردش و غلظت آمین بر عملکرد آن بررسی خواهد شد