سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدسعید موسوی نسب – دانشجوی دانشگاه تربیت معلم
جعفر کیوانی قمصری – استادیار دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

در این پژوهش شبیهسازی لرزهای شهر تبریز با استفاده از روش گسل محدود با فرکانس گوشه دینامیکی بهمنظور بررسی زلزله آتی احتمالی این شهر انجام شده است. بدین منظور شش سناریوی لرزهای با ترکیبی از دو بزرگا و سه محل شروع گسیختگی مختلف برای گسل شمال تبریز درنظرگرفته شده است. همچنین اثرات بزرگنمایی ساختگاه برای شهر تبریز محاسبه شده است. به دلیل مجاورت شهر تبریز با گسل شمال تبریز، اثر حوزهنزدیک گسل بهصورت موج پریود بلند در ایستگاههای نزدیک گسل درنظر گرفته شده است. نتایج شبیهسازی بهصورت کانتورهای شتاب و سرعت رسم شده، و نمودار شتابنگاشت و تاریخچه زمانی سرعت مصنوعی برای بازار تبریز به عنوان نمونه رسم شدهاند. اثرات جهتپذیری درکانتورهای شتاب و سرعت، و اثرات و حوزه نزدیک گسل در تاریخچه زمانی شتاب و سرعت بهخوبی نمایان است. همچنین، محتملترین وبدترین سناریو با توجه به نقطه شروع گسیختگی گسل انتخاب میشود