سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه نادی – دانش آموخته دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس
غلامحسین رحیمی – استادیار، دانشگاه تربیت مدرس
Ramdane Younesi – Professeur-chercheur sous octroi, Université du Québec à Chicoutimi
تیمور توکلی – استاد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

خشک کردن به علت انتقال همزمان جرم و حرارت از پیچیده ترین پدیدههای مهندسی است. کیفیت محصول خشک شده از مهمترین عوامل در فرایند خشک کردن است. دانش توزیع رطوبت و دمای داخل محصول در طی فرایند خشک کردن برای طراحی فرایند، عملیات حمل و نقل، کنترل کیفیت و صرفه جویی در انرژی لازم است. ابزارهای پرهزینه و آزمونهای طولانی مدت برای ایجاد تصویری دقیق از فرآیند خشک کردن و برای انجام آزمایشها جهت تعریف مقادیر بهینه پارامترهای خشک کردن لازم است. بنابراین استفاده از شبیهساز کامپیوتری برای بررسی چنین فرایندهای پیچیدهای مناسبتر است. در تحقیق حاضر فرایند همزمان انتقال جرم و حرارت در طی خشک کردن با استفاده از معادلات لویکو با نرم افزار FEMLAB شبیه سازی شد. مقایسه نتایج مدل حاصل با دادههای تجربی موجود در دیگر تحقیقات سازگاری قابل قبولی نشان داد. خطای مدل حاضر با نتایج تجربی برای توزیع رطوبت در حدود ۱% و برای توزیع دما در حدود ۰/۸۲% بود.