سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن قاسم زاده – استادیار -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محسن ترزبان – دانشجوی کارشناسی ارشد -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

معمولا در گروه شمع به منظور مقابله با نیروهای جانبی، از شمعهای مایل استفاده میشود. در گروه شمع، فاصله بین شمعها کم بوده و شمعهادر محدوده تاثیر یکدیگر قرار گرفته و اندرکنش بین شمعها وجود دارد. در این تحقیق بر اساس روش اجزاء محدود، شبیهسازی عددی به منظورتعیین ضرایب اندرکنش شمع- خاک- شمع در گروه شمعهای مایل صورت میپذیرد. گروه شمع دوتایی و اصطکاکی، تحت اثر بارگذاری استاتیکی جانبی و محوری به طور جداگانه تحلیل میشوند. در این بررسی، اثر زاویه تمایل و نسبت لاغری شمعها، تاثیر فاصله مرکز به مرکز سرشمعها، اثر نسبت سختی شمع به خاک و تاثیر پلاستیکشدن خاک بر روی ضرایب اندرکنش، محاسبه شده و در قالب نمودار ارایه شدهاست