سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هه ژار جبلی اقدم – دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی، دانشگاه تهران
سهیل محمدی –
مسعود منتظری نمین –

چکیده:

هیدرودینامیک ذرات هموار یک روش ذرات بدون المان لاگرانژی است و یکی از روشهای مؤثر برای شبیهسازی جریانهای سطح آزاد و حل تغییر شکلهای بزرگ در سیالات به شمار میرود. شکست سد یک مثال موردی از این مسائل است. در این مقاله اساس روشSPH مرور شده است، که شامل تکنیکهای لازم برای بازارائه معادلات حاکم بر مسأله، از قبیل روش گام به گام و روش حل مرزی میباشد. سپس نتایج عددی شکست سد شبیهسازی آورده شده است، و ویژگیهای آن از قبیل ویسکوزیته مصنوعی و اصلاح موقعیت ذرات مورد ارزیابی قرار گرفته است در نهایت این نتایج با نتایج حاصل از روش حجم سیالVOF) مقایسه شده است، شکل امو اج تشکیل شده سازگاری بسیار خوبی دارد، اما علیرغم سازگاری منطقی پروفیلهای فشار، بهبود نتایج فشار گام مهمی در تحقیقات آتی میباشد