سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهینه معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران –سازههای هیدرولیکی، دانشگاه آز
محمدرضا پیرستانی – استادیار هیدرولیک، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جن
امیراحمدی دهقانی – استادیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

حفاظت سواحل رودخانه در برابر فرسایش و تخریب ناشی از جریان آب با استفاده از آبشکن ها، از جمله روش های متداول در مهندسی رودخانه است. آبشکن ها به لحاظ ساخت با تعدیل شرایط هیدرولیکی و ایجاد جریان آرام زمینه مساعدی را برای رسوب گذاری و تثبیت کناره ها فراهم می آورند. در این مطالعه، آبشستگی تحت شرایط آب زلال و الگوی جریان ۳ بعدی در اطراف سری آبشکن l با استفاده از مدل عددی SSIM شبی هسازی شده است. نتایج نشان داده است که حداکثر عمق آبشستگی در آبشکن سرکج با زبانه به سمت بالادست، در فاصله زبانه با جداره فلوم اتفاق می افتد. جهت صحت سنجی مدل عددی از داده های آزمایشگاهی موجود در این زمینه استفاده شده است.