سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی بهره مندی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه بیرجند
سیدعلی بزرگی – استادیار، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این مقاله نوع جدیدی از میکروپمپها، با عنوان میکروپمپ هیدرومغناطیسی با خاصیت دو جهته، معرفی شده است. نیروی لازم برای رانش سیال در این نوع میکروپمپ نیروی لورنتز است که بواسطهی بهکارگیری دو میدان الکتریکی و مغناطیسی عمود بر هم بوجود میآید. در اغلب آنالیزهای جریان مذکور تأثیر شکل و ابعاد مقطع کانال در نظر گرفته نشده است . در این پژوهش ، معادلاتمومنتوم حاکم بر یک جریان سیال نیوتنی در میکروپمپها ب ا یک مقطع جریان دوبعدی ب ا فرض های تراکم ناپذیر ، دائم ، لایه ای و توسعهیافته استخراج شده است. در معادلهی مومنتوم مربوط به مدل جریان ارائه شده، نیروی لورنتز به صورت گرادیان فشار هیدرواستاتیک در راستای جریان لحاظ شده است . با حل عددی معادلات حاکم بوسیلهی یک کد کامپیوتری مبتنی بر روش حجم محدود، تأثیرات هندسهی کانال و مقادیر میدان مغناطیسی و جریان الکتریکی گذرنده از سیال بر دبی حاصل از پمپ بررسی شده است . در نهایت مقایسه نتایج حاصل از حل عددی با مقادیر آزمایشگاهی منتشر شده توسط دیگر محققین که گویای صحت شبیهسازی است، ارائه شده است.