سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا طحان منش – کارشناس ارشد مکانیک تبدیل انرژی ، دانشگاه فنی و حرفهای، آموزشکده فنی
سیدمحمود ابوالحسن علوی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه مکانیک، مشهد، ایران

چکیده:

این مطالعه، به معرفی شبیهسازی عددی جریان سیال در یک محیط متخلخل میپردازد . در این تحقیق از قانون دارسی برای مدلسازی عددی خطی جریان سیال در محیط متخلخل استفاده شده است . محیط متخلخل مورد نظر یک هستهی متخلخل استوانهای شکل با شعاع و ارتفاع معلوم و محدود بوده، که یک سیال غیرقابل تراکم به صورت دائم در آن جریان دارد. روش عددی به کار گرفته شده در این تحقیق، روش اختلاف محدود است. با فرض کردن جریان خطی در محیط متخلخل، از روش ضمنی کرانک -نیکلسون که به صورت شبه زمانی میباشد، با قرار دادن مقدار سرعت از قانون دارسی در معادلهی پیوستگی، پس از گسستهسازی و انفصال معادلهی حاکم، به صورت عددی متغیر مورد نظر یعنی هد توزیعی جریان را به دست آوردیم. برای آنکه از معتبر بودن کد نوشته شده اطمینان حاصل شود، با نتایج حاصل از حل تحلیلی تقریبی که در مراجع آورده شده است، مورد مقایسه قرار دادیم . همخوانی نتایج مدلسازی عددی موجود در این تحقیق با راه حل تحلیلی تقریبی، نشان از اعتبار کد نوشته شده برای انجام هدف اصلی این مطالعه را دارد.