سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد فرمان آرا – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان
فهیمه حسینی بالام – استادیار، دانشگاه اصفهان
اسماعیل حسن زاده – استادیار، دانشگاه اصفهان

چکیده:

کشند قرمز ۴ یک پدیده زیست شناسی دریایی است که به خاطر تکثیر سریع و ناگهانی گونه ای از جلبک در ی ایی بوجود م ی آی د[ ۱] ، و تاث یرات ۳]. کشند قرمز به طور متناوب توسط , مخرب گسترده ای بر مواردی همچون سلامت عمومی، ماهیگیری و حتی گردشگری میگذارد [ ۲کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی، کویت و عمان نیز گزارش شده است. وسیع ترین تلفات ماه یها ب ین سال ها ی۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ در کشور عمان گزارش شد که در آن ۶۵۰ تن ماهی مرده به سواحل این کشور آمدند. در کشور ما نیز ۳۰ تا ۴۵ تن تلفات ماهی و پستان داران دریایی گزارش شده است [ ۴]. این پدیده به طور کلی در تابستان و در مناطق گرمسیر روی می دهد. از آنجا که پیش بینی کشند قرمز به صورت دقیق امکان پذیر نیست، ضرورت شناخت مسیر حرکت و منشأ تولید آن به یک چالش تبدیل شده است. برا ی ای ن منظور بهمدلی نیازمندیم که جنبههای فیزیکی و هیدرودینامیکی دریا را در برگیرد و همچنین جنبه های بیولوژیکی این پدیده را مد نظر قرار دهد . مدلسه بعدی (کوهرنس) میتواند ردگیری انتقال لاگرانژی ذرات را محاسبه کند. از این طریق مسیر حرکت و شیوه گسترش فیتوپلانکتون ها ی ۵ عامل کشند قرمز در اعماق مختلف خلیج فارس تعیین و پیشبینی می شود.