سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین باصر – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبداله اردشیر – دانشیار مهندسی عمران آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حجت کرمی – دکتری مهندسی عمران آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در مقاله حاضر تغییرات تراز بستر و پدیده آبشستگی اطراف سری سهتایی آبشکنهای غیرمستغرق، نفوذناپذیر و عمود بر محور جریان به صورت عددی شبیهسازی شدهاست. برای شبیهسازی عددی میدان حل در این مطالعه از مدل سه بعدی ۲٫۰ SSIIM استفاده شده است. جهت شبیه سازی عددی در این مطالعه شبکههای مختلف و مدلهای آشفتگی متفاوت استفاده شده و با استفاده از نتایج آزمایشگاهی موجود بهترین حالت و روش های حل انتخاب شدهاست. در نهایت نتایج حاصل از شبیهسازی عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شدهاست. نتایج حاصله نشاندهنده توانایی مدل عددی ۲٫۰ SSIIM در شبیهسازی پدیده آبشستگی پیرامون آبشکنها میباشد.