سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا خلق ذکراباد – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم،
حسین محمدزاده – استادیار، مرکز تحقیقات آبهای زیرزمینی (متآب)، گروه زمین شناسی، دانشکد
حمیدرضا ناصری – دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
رضا نظری – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران

چکیده:

مدل جریان آب زیرزمینی در واقع مجموعهای از معادلات دیفرانسیل میباشد که میتواند عکسالعمل ذخیره آب زیرزمینی را در مقابل تنشهای وارده (تخلیه و تغذیه) نشان دهد. محدودهی مطالعاتی زاوه- تربت حیدریه با گسترهای در حدود ۲۵۰۴ کیلومتر مربع در شمال کویرنمک، در جنوب شهر مشهد واقع شده است. کاهش بارندگی و افزایش بهره برداری از منابعآبزیرزمینی در چند سال اخیر باعث افت شدید در سطحآبزیرزمینی و تنزل کمی و کیفی این منابع گردیده است به طوری کههیدروگراف واحد دشت طی سال های آبی ۸۱-۸۰ تا ۹۰-۸۹ حدود ۹/۴۵ متر افت درتراز سطح آب زیرزمینی را نشان میدهد. لذا در این تحقیق پس از تهیه و تجزیه و تحلیل قرار دادن کلیه اطلاعات زمین شناسی،هواشناسی،هیدرولوژیکیو هیدروژئولوژیکی،مدلمفهومی ساخته شد. سپس با توجه به مدل مفهومی، برای سالآبی ۸۸-۱۳۸۷ اقدام به شبیه سازی آبخوان با استفاده از کد MODFLOW در انترفاز GMS دید.برای ارزیابی تغییرات سطح آب، از آمار سطح ایستابی ۲۱ حلقه چاهپیزومتری موجود در محدوده موردمطالعه، استفاده شده است. نتایج نشان داد که مدل، تراز سطح آب را با دقت قابل قبولی شبیهسازی نموده است بنابراین توانایی مدلکردن جریان آب زیرزمینی در آبخوان مذکور را نیز دارد. نتایج بیلان مدل نشان میدهد که بیشترین تغذیه در دشت از مرزهای مدل و بیشترین تخلیه از چاههای بهرهبرداری و مرزهای خروجی انجام میشود و افت مخزنی حدود ۳۱/۹۶ ملیون متر مکعب در سال در آبخوان رخ داده است.