سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صمد داوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی سهند
جواد ستاروند – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند،

چکیده:

سیستمهای تخصیص ثابت حمل و نقل در معادن روباز عموما بر اساس یک سری پارامتر (مانند زمان بارگیری، زمان باربری و تخلیه) بامقادیر ثابت طراحی میگردند که معمولا مقدار آنها در عمل کاملا ثابت نبوده و به عبارتی میتوان آنها را یک عدد تصادفی در نظر گرفت.روشهای شبیه سازی میتوانند شرایطی را فراهم سازند که بتوان احتمالپذیری پارامترهای ورودی را در طراحیها در نظر گرفته و نتایجبهتری را برای سیستم ترابری تولید نمود. در این تحقیق با استفاده از اندازهگیریهای متعدد توابع توزیع پارامترهای ورودی سیستم ترابری معدن سونگون بدست آمده و سپس شرایط موجود سیستم با استفاده از از زبان شبیهسازیGPSS/H مدلسازی شدهاند. سپس تاثیر انواع تغییرات ممکن در تعداد دستگاههای بارگیری و باربری بر روی کارآیی سیستم با استفاده از شبیهسازی بررسی شده در نهایتپیشنهاداتی جهت ارتقاء بهرهوری سیستم ارائه شده است. نتایج نشان دادند که کارایی سیستم موجود معدن با تعداد دستگاه بارگیری ثابت، قابلیت بهبود در حدود ۹۳ درصد را دارا میباشد.