سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین کریمی پاشاکی – دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب
محمود شفاعی بجستان – استاد
سیدحبیب موسوی جهرمی – دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

پرتاب کننده جامی شکل ازجملهسازه های استهلاک انرژی استکه معمولا درسدهای بلند و درمواردی که سرعت جریان بیش از۱۵تا۲۰متر برثانیه باشد مورد استفاده قرارمیگیرد از انجا که جریان درپرتاب کننده جامی درعمل بشدت آشفته غیردائمی و سه بعدی میباشد بنابراین دراین پژوهش با درنظر گرفتن هندسه های متفاوت جام باکت شام لمقادیر مختلف شعاع انحنا زاویه انحراف جریان و ارتفاع جام و نیز اعمال شرایط مختلف جریان نظیر مقادیر مختلف عمق سرعت و عدد فرود ورودی شبیه سازی عددی جریان آشفته با استفاده از مدل FLUENT صورت گرفته است این مدل عددی برای حل جریان آشفته از انواع مدلهای مختلف مدلهای آشفتگی استفاده مینماید دراین تحقیق با شبیه سازی جریان اشفته ۳بعدی و ۲فازی آب و هوا به روش VOF درجام و محاسبه حداکثر هدفشاردینامیکی مشاهده گردید که مدل اشفتگی K-e استانداردبیشترین انطباق را با نتایج حاصل از مدل آزمایشگاهی نشان میدهد.