سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین کریمی پاشاکی – دانشجوی دکترای مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
محمود شفاعی بجستان – استاد، عضو هیئت علمی دانشکده علوم و مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اه

چکیده:

مستهلک کننده های انرژی ازجمله سازه های هیدرولیکی میب اشند که درانتهای سرریز و مجاری تحتانی سدها به منظور استهلاک انرژی مازاد جریان آب ساخته می شوند یکی ازمتداولترین انواع این سازه ها پرتاب کننده جامی شکل است که معمولا درسدها یبلند و درمواردی که سرعت جریان بیش از ۱۵ تا ۲۰ متربرثانیه می باشد مورد استفاده قرارگیرد از آنجا که جریان درپرتاب کننده جامی درعمل به شدت آشفته غیردائمی و سهبعدی می باشد بنابراین دراین پژوهش با درنظر گرفتن هندسه های متفاوت جام باکت شامل مقادیر مختلف شعاع انحنا زاویه انحراف جریان و ارتفاع جام و نیز اعمال شرایط مختلف جریان نظیر مقادیر مختلف عمق سرعت و عدد فرود ورودی شبیه سازی عددی جریان آشفته با استفاده از مدل fluent که یکی ازنرم افزارهای توانمند درزمینه دینامیک سیالات محاسباتی cfd می باشد صورت گرفته است این مدل عددی برای حل جریان آشفته از انواع مختلف مدلهای آشفتگی اعم از مدل های یک معادله ای دو معادله ای مدل تنش رینولدزی و مدل شبیه سازی گردابهای بزرگ استفاده می نماید