سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر اظهری – دکترای عمران -آب، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت
محمد علیزاده – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران -آب دانشگاه تبریز
سیدفضل الله ساغروانی – دکترای عمران، استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مطالعه، مدل عددی دوفازی اویلری به منظور بررسی آبشستگی موضع ی پیرامون آبشکن قائم غ ی رمستغرق و نفوذ ناپذیر (بسته)، مورد استفاده قرار گرفت. در مدل دوفازی (آب-ماسه) اویلری، معادلات ناو یر- استوکس برای هر یک از فازهای آب و ماسه حل و کمیتهای مربوط به آشفتگی جریان در فاز آب، با استفاده از مدلK-ε استاندارد دارای جملات اضافی برای تبادل مومنتوم آشفتگی در سطح مشترک ب ین دو فاز، محاسبه گردید. در مدل عددی مورد استفاده، برهم کنش جریان آب با ذرات ماسه، همچنین برهم کنش ذرات ماسه با همدیگر در نظر گرفته شده است. نتایج آزمایشگاهی آبشستگی موضعی در مدل فیزیکی آبشکن قائم، به عنوانمعیاری برای واسنجی و صحتسنجی مدل عددی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج این مطالعه، مقادیر محاسباتی مدل عددی و اندازهگیری شده آزمایشگاهی دارای تطابق مناسبی است