سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین بهبهانی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدمهدی بحری رشت آبادی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

عدم موفقیت در پیوند بایپس به فاکتورهای همودینامیک مختلفی از جمله گرفتگی جریان خون و تنش برشی پایین مربوط میشود.پزشکان باید در عملهای جراحی وقوع چنین پدیدهای را به حداقل برسانند، ولی بسیاری از آنان در ارزیابی وقوع این پدیده ناتوانند. تکنیکهای شبیهسازی عددی روشی را برای پیش بینی توزیع جریان خون پیشنهاد میدهند. در این مقاله سعی بر آن است که به شبیهسازی عددی جریان خون در رگهای با قطر زیاد و عدد رینولدز بالا پرداخته شود. این تحقیق شامل مدلسازی عددی دو بعدی جریان خون در پیوند بایپس رگ آئورت میباشد. متوسط عدد رینولدز در ورودی مدل فرضی در حدود ۷۷۰ بوده و در نتیجه این مدل به بررسی جریان غیر آرام در رگها می – پردازد. جهت مطابقت شبیهسازی توزیع جریان خون در این مدل فرضی، از مدل تجربی حاصل از نتایج تجربیMRI استفاده شده است. این تحقیق ابتدا به شبیهسازی عددی مدل فانتوم با زاویه ۴۵ درجه پرداخته و پس از تطبیق نتایج شبیهسازی بدست آمده با مدل تجربی موجود، به مدلهایی با زوایای ۳۰ و ۶۰ درجه تعمیم داده شده است. تمامی مدل ها وجود جریان برگشتی در نواحی قبل و بعد از گرفتکی را نشان میدهند و اینکه احتمال گرفتگی مجدد رگ در زوایای بزرگتر نسبت به زوایای کمتر وجود دارد