سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا پاک نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل
جعفر نجاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل
محمود صبوحی صابونی – دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
محمدجواد مهدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده:

خشکسالی هیدرولوژیکی یک مسئله جدی برای اجتماعات انسانی و اکوسیستم است که در نتیجه تغییرات اقلیمی بوجودمیآید. خشکسالی به عنوان یک پدیده نامطمئن و غیرقابل پیشبینی، پدیدهای متناوب و منطقهای است که با ایجاد کمبود آب در هوا و خاک بر عملکرد و تولیدات محصولات زراعی دیم تاثیر میگذارد. کشاورز ریسک گریز، برای جلوگیری از عملکرد پایین کشت دیم رو به کشت آبی میآورد، در نتیجه بر سطح منابع آب زیرزمینی تاثیر میگذارد. برآورد و شبیهسازی شدت و نوسانات وقوع خشکسالی در جلوگیری از تخریبهای اقتصادی، اجتماعی و منابع زیرزمینی از اهمیت زیادی برخوردار است. خشکسالی ملایم و طولانی ممکن است بیشتر از یک خشکسالی کوتاه مدت و شدید بر اقتصاد و سطح منابع آب یک کشور و یا منطقه تاثیر بگذارد. در مطالعه حاضر با استفاده از از مدل خود رگرسیونی- میانگین متحرک انباشتهARIMA) و اطلاعات بارندگی سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ ، میزان بارندگی شبیهسازی و تاثیر آن را بر سطح منابع آب زیرزمینی شهرستان ابهر بررسی شد. شبیهسازی نشان میدهد بارندگی سالانه کاهش یافته است. بنابراین با شبیهسازی خشکسالی میتوان چشم انداز روشنی را در برنامه ریزیهای بلندمدت برای حفظ منابع زیرزمینی به عنوان یکی از محورهای توسعه پایدار مشخص نمود. درنتیجه میتوان با شبیهسازی خشکسالی به مقابله با آسیبهای وارده بر منابع آب زیرزمینی پرداخت.