سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید نوری محمدیه – دانشجوی کارشناسی ارشد، پردس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
تیمور سهرابی – استاد گروه آبیاری و آبادانی، پردس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
حسن رحیمی – استاد گروه آبیاری و آبادانی، پردس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده:

مقدار قابل توجهی از آب با ارزش آبیاری در طول فرآیند انتقال و توزیع از کانالهای بدون پوشش نشت کرده و مقداری از آن وارد سفره آب زیرزمینی می شود. در این مطالعه نرخ جریان نشت از سه کانال خاکی واقع در دشت قزوین با استفاده از مدلSeep3D برآورد گردید و نتایج آن با نتایج روشهای آب ایستی و ورودی – خروجی مقایسه شد . نرخ نشت آب از کانال های ۱ تا ۳ به سمت سفره آب زیرزمینی در مدلSeep3D روش ورودی – خروجی و روش آب ایستی به ترتیب ۱۷۲ و ۵۰۷ و ۲۹۱ و ۲۳۸۲ و ۱۸۲۵ و ۹۳۰ و ۱۶۸ و ۵۷۲ و ۳۷۵ میلی متر در روز ) تعیین شد . مدل Seep3D گرادیان هیدرولیکی جریان نشت از کانال در جهت عمقی را بیشتر از جهت افقی تعیین کرد که نشان دهنده این است که بیشتر جریان نشت صورت گرفته از دیواره های کانال پس از طی مسافت افقی کمی به سمت عمق متمایل میشود و در هر سه کانال روش ورودی– خروجی نشت را بیشتر از روش آب ایستی تعیین میکند