سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالرحیم مقدم دزفولی – پتروشیمی فجر، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
امین رضا نقره آبادی – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله، به شبیهسازی جریان در یک پمپ چرخدندهای پرداخته شده است. جهت مدلسازی پمپ چرخدندهای از نرمافزار گمبیت ۱ استفاده شده است. تحلیل جریان سیال توسط نرمافزار فلوئنت صورت گرفته است. جریان سیال آشفته و مدلk – ε استاندارد برای مدلسازی آشفتگی استفاده شده است. حالت جریان گذرا در نظر گرفته شده است. جریان در دو مقطع زمانی مختلف و در سه زاویهی متفاوت متوالی از درگیری دو چرخدنده حل شده است. نتایج بهدست آمده شامل پروفیلها و نمودارهای فشار سیال در حین عبور از میان چرخدندهها میباشد. با تعقیب رفتار سیال از ورودی پمپ تا خروجی مراحل افزایش فشار سیال مشاهده شده است. نتایج نشان میدهد که با وارد شدن سیال میان دو چرخدنده فشار سیال به تدریج افزایش مییابد و سپس با گیر افتادن سیال میان دو دنده فشار بهسرعت افزایش مییابد.