سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا اکبری چمازدهی – دانشکده نساجی، دانشگاه یزد، یزد
سیدعباس میرجلیلی – دانشکده نساجی، دانشگاه یزد، یزد
منصور رفیعیان – دانشکده مکانیک، دانشگاه یزد، یزد

چکیده:

شبیهسازی تغییرات کشش نخ تار در ماشین بافندگی، در واقع به تنظیم کشش نخ تار در ماشین بافندگی کمک می-کند. تعیین میزان اثرات مختلف، از قبیل ماشین بافندگی، بافت و جنس نخ تار ماشین بافندگی، بر پایهی روشهای معمول،وقتگیر، غیراقتصادی و در برخی موارد، غیرممکن خواهد بود. برای جلوگیری از این موارد، دستگاه و نیروهای درگیر در تعیین کشش نخ تار میتواند به صورت ریاضی مدل شده و اثرات عوامل مختلف بر روی کشش نخ تار آزمایش شود.در این تحقیق تغییرات کشش نخ تار در ماشین بافندگی سولزرG 6100شبیهسازی خواهد شد. در این بخش، معادلات تغییرات کشش نخ تار نوشته شده و بر اساس این معادلات و تعیین عوامل مؤثر بر دوران پل تار، از قبیل تعیین ثابت فنر و ثابت میرایی کمک فنر، بر طبق قانون دوم نیوتن، تغییرات جابهجایی زاویهای پل تار ترسیم شده است.به صورت عملی برای ترسیم تقریبی مسیرنوسانی حرکت پل تار از حسگر جریان گردابی استفاده گردیده است. همچنین برای تطبیق نتایج تئوری با عملی، کشش نخ برروی دستگاه بافندگی توسط کششسنج اندازهگیری شده است.نتایج تئوری کشش نخ تار و مسیر نوسانی پل تار با نتایج عملی به خوبی مطابقت دارد