سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان خسروانی تبار – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزاردانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطل
محمدصادق هوشمند – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزاردانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ا

چکیده:

تبخیر آب رویدادی است که در هر لحظه در اطراف ما در حال انجام است. این پدیده تاثیر بسیاری در زندگی بشر دارد. خواص این فرآیند سالهاست که توسط شیمیدانان بررسی شده است. حل شدن محلول می تواند بر این فرآیند تاثیر بگذارد و خواص آن را پیچیده تر نماید. برای مطالعه تبخیر آب با وجود محلول این فرآیند را شبیه سازی م یکنیم. در این مقاله ابتدا روشی مبتنی بر اتوماتای سلولی برای حل این مسئله بیان می شود و سپس سعی می شود تا با به کار بردن اتوماتای یادگیر سلولی در این مدل، شبیه سازی واقع یتری ارائه شود. اتوماتای یادگیر سلولی به شبیه سازی واقعی تر حرکت مولکولها کمک م یکند. بررسیهای انجام شده نشان می دهد که نتایج حاصل با واقعیت تطابق دارند