سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدقاسم کاظمی – کارشناسی ارشد مهندسی برق
مهرداد محسنی – سازمان صنایع هوافضا-
سعید محمدلو – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله دقت عملکرد بلادرنگ آزمایشگاه سختافزار در حلقه با تکیه برجایگاه آن در دیاگرام وی بررسی شده است. دیاگرام وی برای بیان روند کلی طراحی، پیادهسازی و تست یک سیستم مورد استفاده قرار میگیرد. فرآیند توسعه سیستم بر طبق دیاگرام وی منجر به پیشرفت سریعتر سیکل توسعه و پرهیز از تکرار در بسیاری از مراحل میشود. شبیهسازی سختافزار در حلقه یکی از مراحل اساسی بیان شده در دیاگرام وی بوده که برای شبیهسازی بلادرنگ مورد استفاده قرار میگیرد. در اینجا برای بررسی دقت عملکرد آزمایشگاه سختافزار در حلقه، یک نمونه آزمایشگاه پیادهسازی شده و برای شبیهسازی یک عملگر الکتروهیدرولیکی بالک مورد استفاده قرار گرفته است. برای تایید نتایج حاصل، دقت این آزمایشگاه به روش تئوری ارزیابی شده است