سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سامان عباسی چناری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر
امیرعباس کمان بدست – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز.
جواد احدیان – استادیار گروه ساز ههای آبی، دانشگاه شهید چمران، اهواز. ۳

چکیده:

رو شهای متفاوتی جهت عملیات اجرایی ساماندهی رودخان هها مورد استفاده قرار م یگیرند که بسته به نوع رودخانه، مورفولوژی مسیر، شرایط آب و هوایی، تاثیر بر زمی نهای زراعی اطراف و اهداف طرح و غیره انتخاب م یشوند. یکی از روشهایی که در این زمینه دارای کاربرد وسیعی است استفاده از آبشک نها در پایدارسازی و تثبیت کناره رودخانه فرسایش پذیر و ایجاد مسیر مناسب برای هدایت جریان است. از دیدگاه کمی، فرسایش و رسوبگذاری تابع عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به نوع آبشکن، الگوی جریان اطراف آن، شکل هندسی، میزان حمل رسوب توسط آب و اهداف مهندسی اشاره نمود. در این مقاله الگوی جریان اطراف آبشک نهایL شکل عمود بر ساحل به صورت سه بعدی با استفاده از نرم افزار Flow3D که معادلات جریان را به روش حجم محدود و الگوی مرکزیت سلول حل می نماید، شبیه سازی شده است. در این بررسی آبشکنL شکل نفوذ ناپذیر، به صورت غیر مستغرق در زوایای ۳۰، ۴۵ و ۶۰ و ۷۵و ۹۰ درجه از قوس رودخانه قرار داده شد و به منظور شبیه سازی الگو و تلاطم جریان اطراف آبشکن، از بین مد لهای آشفتگی موجود در نرم افزار، از مدل آشفتگی دومعادله ای K -e استفاده شد. استفاده شد. نتایج نشان داد که تلاطم جریان، محدوده سرع تهای ماکزیمم و در نهایت بیشترین آبشستگی بستر در دماغه آبشکن اتفاق می افتد و با تغییر موقعیت آبشکن در جهت جریان در زوایای مختلف قوس،در زاویه ۷۵ درجه و ۹۰ درجه به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را دارد.