سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان غریبشاهیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و صنایع، دانشگاه سمنان.
عباس هنربخش رئوف – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و صنایع ، دانشگاه سمنان.

چکیده:

فرایند جوشکاری اغتشاشی اصطکاکیFSW)یک فرایند جوشکاری در حالت جامد میباشد که در آن حرارت بوسیله اصطکاک ایجاد شده، بین ابزار جوشکاری و قطعه کار ایجاد میشود. مقدار حرارت ایجاد شده بطور مستقیم بر ساختارمتالورژیکی، کیفیت جوش،تنش باقیمانده و اعوجاج ناشی از حرارت در قطعه، اثرگذار است. هدف از این پژوهش، مطالعه و پیشبینی میزان حرارت لحظهای ایجاد شده در یک صفحه آلومینیوم آلیاژی جوش شده بهروشFSWمی باشد.به این منظور یک مدل سه بعدی به روش اجزا محدود با استفاده از نرم افزارLS-Dynaبسط داده شد و سیکل های حرارتی که در طول جوشکاری برروی آلیاژ ۶۰۶۱ و ۵۰۵۲ آلومینیوم ایجاد شده بدست آمد. در این تحقیق سرعت خطیپین بین۲۰۰-۱۱۵mm/minو سرعت چرخشی۳۹۰-۵۰۰rpmبوده است. در اثر افزایش سرعت چرخشی از۳۹۰rpm به ۵۰۰ میزان پیک دمایی در سطح و کف قطعه افزایش مییابد همچنین این امر سبب افزایش منطقه متاثر از حرارتHAZ)میگردد. در حالی که افزایش سرعت خطی در سرعت چرخشی ثابت سبب کاهش پیک دمایی در سطح و کفقطعه شد.