سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پژمان باقری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد سروش – عضو هیأت علمی گروه برق دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله با ارائه یک مدل هیدرودینامیک به شبیهسازی رفتار الکترونها درافزارهn+-n-n+ سیلیکنی میپردازیم. برای رسیدن به این هدف معادلههای آهنگ انرژی سرعت و چگالی را به صورت همزمان و با روش تفاضل محدود و استفاده از تکنیک کرنک-نیکلسون به صورت ضمنی حل میکنیم. در شبیهسازی از روش تکرار نیوتنی بهره میگیریم و توزیع میدان الکتریکی، چگالی و سرعت الکترونها را به ازای دماهای ۷۷ و ۰۳۳ درجهکلوین بدست میآوریم. نتایج بدستآمده از مدل را تا ابعاد ۰۳۳ نانومتربا مقالههای معتبر دیگران مقایسه میکنیم و کارایی مدل ارائهشده را ارزیابی میکنیم. مدل ارائهشده از سرعت شبیهسازی مناسب و همگرایی قابل قبول برخوردار است