سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید علی آبادی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مهدی کریمی – استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده:

هدف از این مقاله عیبیابی کمپرسور ۳ بالهای از راه شبیهسازی میباشد. بهگونهای که در ابتدا با شبیهسازی نرمافزاری این کمپرسور و همچنین عیوبی مانند نابالانسی و تماس بالهها، سیگنالهای سالم و معیوب بدست آمده و سپس از طریق تبدیلموجک، ویژگیهای این سیگنالها استخراج شده است. در نهایت با آموزش یک شبکه ماشین بردار پشتیبان، قادر به تفکیک عیوب، در حین کارکرد کمپرسور خواهیم بود. قابل ذکر است که در این مقاله، جهت تأیید صحت شبیهسازی، عیب ناشی از خرابی چرخدنده نیز که در گذشته در ماشینآلات دیگر مورد بررسی قرار گرفته بود، لحاظ شده است. در پایان نیز بوسیله چند سیگنال معیوب دیگر، این شبکهی هوشمند تحت آزمایش قرار گرفت و با موفقیت این فرآیند کلاسبندی انجام شد. بدین ترتیب میتوان از طریق یک نرمافزار با هسته مرکزی این شبکه یک سیستم پایش وضعیت هم- زمان ۴ را بروی کمپرسور داشت.