سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افروز عبادت –
فریدون شعبانی نیا –

چکیده:

در این مقاله یک ساختار شبکه عصبی فازی دینامیک که یک سیستم فازیTSKرا بر روی شبکهRBF گسترش یافته پیاده سازی می کند، بهبود داده شده است. ویژگی اصلی این شبکه این است که الگوریتم آموزشی به کار گرفته شده بهصورت سلسله مراتبی و روی خط عمل می کند و از طرف دیگر نرون ها با توجه به میزان تاثیرشان بر شبکه به صورت دینامیکی حذف و یا اضافه می شوند. برای تعیین وزن های شبکه از روش حداقل مربعات متعامد استفاده شده است که یک روش مقاوم برای حل عددی مسائل حداقل مربعات می باشد