مقاله شبکه اجتماعی مهاجران افغانستانی در مشهد (مورد پژوهش: مهاجران ساکن شهرک گلشهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۲۱۳ تا ۲۳۹ منتشر شده است.
نام: شبکه اجتماعی مهاجران افغانستانی در مشهد (مورد پژوهش: مهاجران ساکن شهرک گلشهر)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه اجتماعی
مقاله مهاجران افغانستانی
مقاله ساختار شبکه
مقاله کارکرد شبکه
مقاله تعامل شبکه
مقاله شهرک گلشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی علی
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی آمنه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شبکه های اجتماعی غیررسمی فرصتی برای تبادل اطلاعات و تصمیم گیری، و موقعیتی برای حمایت اجتماعی و اقتصادی از مهاجران فراهم می آورد. دراین‌میان، پیوندهای فرد مهاجر با اعضای خانواده، خویشاوندان، دوستان و همسایگان سهم بسزایی را به خود اختصاص می دهد. نتایج مطالعه ابعاد ساختاری ، تعاملی و کارکردی شبکه های دوستی، خویشاوندی، همکاری و همسایگی ۱۰۰ خانوار برگزیده مهاجر افغان ساکن در شهرک گلشهر مشهدنشان می دهداین مهاجران بیشترین حمایت های مالی و عاطفی را از خویشاوندان خود دریافت می کنند. ازسوی دیگر، عضویت ۱۹ درصد از ایرانیان در شبکه اجتماعی مهاجران، تا اندازه ای بر پیوند آن‌ها با جامعه میزبان (ایران) دلالت دارد، اما تجمع مسکونی ۴۲ درصد از این مهاجران در شهرک گلشهر با ثبات مسکونی بالا (۲۴ سال)، نیز اقامت حدود ۹۰ درصد اعضای شبکه اجتماعی مهاجران در این نقطه و تداخل گسترده در بین خرده‌شبکه های آنان حاکی از شکل گیری کلنی مهاجران افغان در مشهد است. این تجمع ازیک سو به حفظ و بازتولید خرده‌فرهنگ افغانی در مشهد و ازسوی دیگر به تشدید جدایی گزینی فضایی مهاجر میزبان انجامیده است.