سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی دلنواز – استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
مهدی براتی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه موسسه آموزش عالی کوثر

چکیده:

استفاده از انواع شکلهای بازشو در جان تیرها )ششضلعی ، دایرهایی ، مربعی و …( منجر به افزایش مماناینرسی مقطع و در نتیجه افزایش سختی جان در طول تیر می- گردد و همچنین مصالحمصرفی در تیر کاهش مییابد که منجر به اقتصادیتر شدن طرح میگردد. با توجه به اینکه نحوه بارگذاری، متمرکز و گسترده،انواع شکلهای بازشو در جانتیر و همچنین شرایط انتهایی و منشوری و غیرمنشوری بودن مقطع در نحوهی توزیع تنش در جانتیر موثر هستند. لذا استفاده از جانباز با بازشوهای سینوسی شکل علاوه بر ایجادفضای خالی بزرگتر در جان تیر درمقایسه با شکلهای استاندارد، سبب توزیع مناسبتر تنش در جان و جلوگیری از ایجاد تمرکزتنش در لبههای بازشوها میشود که به نوعی از نقاطضعف تیرهای لانهزنبوری با بازشوهای منظم ششضلعی و غیره میباشد؛ که در این مقاله بار کمانش جانبی – پیچشی تیر با بازشو سینوسی شکل و مقطع منشوری تحت بارگستردهمورد بررسی قرار گرفته است که با استفاده از یک مدل شبکهعصبی مناسب بار کمانشی ارائه گردید؛ که در شبکهعصبی مورد نظر، مشخصات هندسی به عنوان دادههای ورودیشبکه و مقادیر ویژه کمانشی بدست آمده از تحلیل عددی در آباکوس، بهعنوان دادههای هدف مورد استفاده قرار گرفت و از قبل بصورت مقادیر بدون بعد و کوچکتر از یک نیز همپایه گردیده بودند و مقادیر وزنی بصورت ماتریسهای عددی حاصل گردید؛ که پیشبینی بار کمانشی تیر با داشتن مشخصات هندسی و روابط مربوطه با استفاده از این ماتریس ها، میسر میگردد