مقاله شبیه سازی عملکرد و اجزای عملکرد سویا (رقم ویلیامز) در چهار تاریخ کاشت با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean در منطقه کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۳۱ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: شبیه سازی عملکرد و اجزای عملکرد سویا (رقم ویلیامز) در چهار تاریخ کاشت با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean در منطقه کرج
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبیه سازی
مقاله مدل CROPGRO-Soybean
مقاله تاریخ کاشت
مقاله عملکرد دانه
مقاله بیوماس
مقاله شاخص برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی پاد پوریا
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ایلکایی محمدنبی
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی فرد مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی شبیه سازی مدل CROPGRO-Soybean در قالب نرم افزار DSSAT بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (رقم ویلیامز) در چهار تاریخ کاشت در منطقه کرج آزمایش مزرعه ای در سال زراعی ۱۳۸۹ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اجرا شد. در این آزمایش شبیه سازی صفات عملکرد دانه، بیوماس و شاخص برداشت برای رقم ویلیامز مورد بررسی قرار گرفت. مطابق نتایج شبیه سازی، مدل در شبیه سازی صفت بیوماس از بیست روز پس از کاشت تا پایان دوره رشد و عملکرد دانه از مرحله تشکیل دانه تا عملکرد نهایی موفق بوده اما در صفت شاخص برداشت به واسطه ضریب ویلموت پایین تر از حد مطلوب (۰٫۶) در همه تیمارها شبیه سازی به خوبی انجام نشد. مدل عملکرد دانه را با قدرت بالایی در هر چهار تاریخ کاشت با ضریب ویلموت بالای ۰٫۶۶ به خوبی شبیه سازی نمود. دامنه تغییرات ضریب تبیین چهار تاریخ کاشت مختلف به ترتیب برابر ۰٫۹۸۵، ۰٫۹۶۶، ۰٫۹۲۰ و۰٫۸۵۱  محاسبه شد. این معیار های آماری نشانه توانایی خوب مدل در شبیه سازی صفات اندازه گیری شده سویا در تاریخ کاشت های مختلف می باشد. دقت شبیه سازی مدل برای صفت بیوماس بسیار عالی بود، به طوریکه تمامی ضریب تبیین چهار تاریخ کاشت مختلف به ترتیب با مقدار ۰٫۸۸۹، ۰٫۹۸۶، ۰٫۹۰۹ و ۰٫۷۹۶ در سطح ۱% معنی دار شد. لذا می توان بعد از واسنجی و بررسی صحت کارکرد مدل، و تکرار آزمایش و کاهش خطاهای اندازه گیری شده از مدل برای اهداف پژوهشی، و برنامه ریزی های مدیریتی در شرایط اقلیمی کرج استفاده نمود.