مقاله شبیه سازی روش های مختلف کم آبیاری در کشت هیدروپونیک از طریق اعمال تنش شوری بر خصوصیات فیزیکی ریشه لوبیا چشم بلبلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در علوم و فنون کشت های گلخانه ای از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: شبیه سازی روش های مختلف کم آبیاری در کشت هیدروپونیک از طریق اعمال تنش شوری بر خصوصیات فیزیکی ریشه لوبیا چشم بلبلی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محیط کشت
مقاله محلول هوگلند
مقاله گلخانه
مقاله کلرید سدیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی مقدم امید
جناب آقای / سرکار خانم: شاه نظری علی
جناب آقای / سرکار خانم: ضیاتباراحمدی میرخالق
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی مازندرانی قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شبیه سازی روش های مختلف کم آبیاری از طریق اعمال تنش شوری بر خصوصیات فیزیکی ریشه گیاه لوبیا چشم بلبلی، تحقیقی در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد. این طرح در سال ۱۳۹۰ و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۵ تیمار و ۳ تکرار و تحت کشت هیدروپونیک در محیط کشت هوگلند انجام شد. تیمارها عبارت بودند از: تیمار بدون تنش شوری (WS) (EC=0.8 ds/m)، DS1 و DS2 که در آنها کل ریشه به ترتیب در محلول های با EC=2.3 ds/m و EC=3.6 ds/m قرار داشت و PRS1 و PRS2 که در آنها یک طرف ریشه در محلول بدون تنش شوری و طرف دیگر به ترتیب در محلول های با EC=2.3 dS/m و EC=3.6 dS/m قرار داشت. شانزده مرحله عکس برداری از ریشه به مدت ۴۵ روز بعد از اعمال تیمارها انجام پذیرفت و پارامترهای قطر، طول، مساحت و حجم ریشه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیمارهای شوری بر رشد طول ریشه و متعاقب آن بر رشد مساحت و حجم آن اثر معنی داری داشتند. با توجه به این که محیط کشت با میزان EC=3.6 dS/m در تیمارهای WS، PRS1 و PRS2 رشد ریشه ها را به شدت کاهش داد، این مقدار EC برای رشد لوبیا چشم بلبلی توصیه نمی گردد.