مقاله شبیه سازی تلفات نیتروژن از مزارع گندم با استفاده از مدل CropSyst در گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: شبیه سازی تلفات نیتروژن از مزارع گندم با استفاده از مدل CropSyst در گرگان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب شویی نیترات
مقاله تلفات نیتروژن
مقاله دنیتریفیکاسیون
مقاله فرار آمونیاک
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی الیاس
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: زینلی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: دستمالچی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه ارزیابی مدل CropSyst برای پیش بینی متغیرهای مربوط به چرخه نیتروژن در گندم و بررسی میزان هدررفت نیتروژن در سناریوهای مختلف مدیریتی تولید گندم در گرگان بود. ارزیابی مدل برای پیش بینی تجمع نیتروژن و نیتروژن باقی مانده بعد از برداشت گندم با استفاده از داده های ۱۶ مزرعه گندم انجام شد. شبیه سازی تلفات نیتروژن از مزارع گرگان برای یک دوره ۴۰ ساله (۲۰۰۸-۱۹۶۷) انجام شد. سناریوها عبارت از کشت آبی به صورت رایج، کشت آبی به صورت پرنهاده و کشت دیم به صورت کم نهاده بودند. نتایج نشان داد که مدل به خوبی می تواند عملکرد، تجمع نیتروژن و نیتروژن باقی مانده در مزارع گندم در گرگان را پیش بینی نماید. بیش ترین تلفات نیتروژن مربوط به هدررفت گازی نیتروژن از مزارع بود که با تغییر سناریو از کم نهاده (۴٫۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) به سمت پرنهاده (۱۲٫۵ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) افزایش معنی داری نشان داد. تلفات از طریق فرار آمونیاک در سناریوهای کشت رایج، پرنهاده و کم نهاده به ترتیب ۷٫۵، ۱۱ و ۴٫۴ کیلوگرم نیتروژن بر هکتار بود. میزان تلفات از طریق دنیتریفیکاسیون نسبت به فرار آمونیاک بسیار کم تر بود. تلفات N2O بین ۰٫۱-۰٫۳ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. بین سناریوها از نظر آب شویی کل و آب شویی نیترات از مزارع اختلاف معنی داری مشاهده نشد. میانگین کل آب شویی در سناریوها معادل ۵٫۵ و میزان آب شویی نیترات ۳٫۱ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود. نتایج به دست آمده بیانگر آن بود که مصرف کود سرک اوره منجر به افزایش تلفات نیتروژن (فرار آمونیاک) می شود و تغییر نوع کود و یا مدیریت کودی می تواند باعث کاهش تلفات نیتروژن شود.