مقاله شبیه سازی برخی پارامترهای مهم ارقام سویا (.Glycine max L) در تاریخ های کاشت مختلف با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: شبیه سازی برخی پارامترهای مهم ارقام سویا (.Glycine max L) در تاریخ های کاشت مختلف با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سویا
مقاله تاریخ کاشت
مقاله بیوماس و عملکرد دانه
مقاله مدل CROPGRO-Soybeans

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایلکایی محمدنبی
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: امیری ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: زواره محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اردکانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی پاد پویا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از مدل های ساخته شده در گیاهان زراعی برای کمک به چگونگی درک برهمکنش عوامل مهم موثر بر رشد گیاه شامل خاک، گیاه و آتمسفر بر ماده خشک تولیدی و عملکرد دانه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. اغلب آزمایش های صورت گرفته بر مدیریت تاریخ کاشت ارقام سویا به طور تلفیقی نتوانسته اند تا اثرات مهم موثر بر رشد خاک، گیاه و آب و هوا را بر عملکرد دانه و بیوماس مورد بررسی قرار دهند. بدین منظور ما در این پژوهش مدیریت تاریخ های کاشت مختلف را در ارقام سویا توسط مدل CROPGRO-Soybean در منطقه کرج مورد برسی قرار دادیم. آزمایش به صورت کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال ۸۹-۱۳۸۸ صورت گرفت. چهار تاریخ کاشت مختلف ۲۹ اردیبهشت، ۹ خرداد، ۱۹ خرداد و ۲۹ خرداد در کرت های اصلی و چهار رقم رشد نامحدود سویا شامل ویلیامز L17 ،M7 و زان به عنوان کرت های فرعی قرار گرفتند. مطابق نتایج به دست آمده در آزمایش دامنه تغییرات RMSE تمامی تیمارها برای عملکرد دانه بین ۱۳۴٫۷۶-۸۲۰٫۶۴ کیلوگرم در هکتار و همچنین دامنه تغییرات ضریب ویلموت برابر با ۰٫۵۵۰-۰٫۹۷۲ به دست آمد. همچنین در تمامی تیمارهای مورد آزمایش دامنه تغییرات RMSE برای ماده خشک کل بین ۳۵۶٫۴۱-۱۲۰۷٫۳۳ کیلوگرم در هکتار با دامنه تغییرات ضریب ویلموت ۰٫۸۹۵-۰٫۹۸۹ حاصل شد. به طور کلی در تمامی تاریخ های کاشت و ارقام مختلف میزان ضریب R2 نمودار رگرسیونی مقادیر اندازه گیری شده در برابر مقادیر شبیه سازی شده (نمودار یک به یک) برای صفت عملکرد دانه برابر با ۰٫۹۶۸ با معادلهy= 1.009x+52.58  به دست آمد. همچنین میزان ضریب R2 نمودار یک یه یک برای صفت ماده خشک کل برابر با ۰٫۹۳۲ با معادله y= 0.624x+267.5 حاصل شد.