مقاله شبکه اجتماعی فیس بوک و هویت ملی جوانان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات ملی از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: شبکه اجتماعی فیس بوک و هویت ملی جوانان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضای مجازی
مقاله شبکه ها اجتماعی مجازی
مقاله فیس بوک
مقاله هویت
مقاله هویت ملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عدلی پور صمد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: کیان پور مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با گسترش دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی اینترنتی و استفاده فزاینده ای که جوانان از انواع مطالب و محتوای این رسانه های نوین می نمایند، هویت ملی به یکی از دغدغه های اصلی مرتبط با انسجام اجتماعی و یکپارچگی ملی تبدیل شده است. بدین لحاظ پژوهش حاضر، رابطه حضور و تعامل در شبکه اجتماعی فیس بوک را با هویت ملی جوانان مورد مطالعه قرار می دهد.
پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه و در دسترس و بهره گیری از پرسش نامه اینترنتی محقق ساخته، با تکیه بر نظریه های «کاستلز، هابرماس و ولمن» صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کاربران جوان فیس بوک شهر اصفهان در سال ۱۳۹۱ تشکیل می دهند و حجم نمونه برابر با ۴۲۴ نفر است.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت، میزان استفاده، میزان مشارکت و فعالیت کاربران در فیس بوک و هویت ملی کاربران رابطه معنادار معکوس و بین واقعی تلقی کردن محتوای مطالب فیس بوک و هویت ملی کاربران رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. یعنی هر چه مدت زمان عضویت، میزان استفاده و میزان فعالیت و مشارکت کاربران در فیس بوک از سوی کابران افزایش پیدا می کند هویت ملی کاربران ضعیف تر می شود.