مقاله شادکامی، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۲۲ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: شادکامی، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجویان
مقاله پزشکی
مقاله شادکامی
مقاله خودکارآمدی
مقاله پیشرفت تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سنایی نسب هرمز
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی جهان حجت
جناب آقای / سرکار خانم: پورتقی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: پاکپورحاجی آقا امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عوامل فردی مختلفی می توانند در پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثر باشند که از جمله آن ها می توان به شادکامی و خودکارآمدی اشاره نمود. هدف از این مطالعه بررسی روابط بین پیشرفت تحصیلی و برخی عوامل دموگرافیک با این عوامل در دانشجویان گروه علوم پزشکی می باشد.
روش بررسی: این یک مطالعه مقطعی است که بر روی تعداد ۱۸۰ نفر از دانشجویان صورت گرفته است. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از نوع سیستماتیک اخذ گردید. از پرسشنامه های دموگرافیک، فهرست شادکامی آکسفورد، و مقیاس خودکارآمدی عمومی برای جمع آوری اطلاعات از دانشجویان استفاده گردید. شاخص پیشرفت تحصیلی با استفاده از میانگین معدل تحصیلی دو نیمسال گذشته معین گردید. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه و همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته ها: میانگین سنی شرکت کنندگان در پژوهش
۲۹٫۳۳±۷٫۰۳ بود و اکثریت آنها (۸۰ درصد) مذکر بودند. عمده شرکت کنندگان از رشته های پزشکی و پرستاری بودند (۵۵ درصد). میانگین استاندارد نمره شادکامی ۴٫۳۶±۰٫۵۸ و میانگین نمره خود کارآمدی ۶۱٫۶۰±۹٫۰۹ بود. میانگین معدل تحصیلی دو نیمسال گذشته دانشجویان مورد مطالعه نیز ۱۵٫۴۱±۱٫۸۱ به دست آمد. عواملی همچون وضعیت تاهل، سن، مقطع و رشته تحصیلی و همچنین شاخص پیشرفت تحصیلی دارای ارتباط معنی دار با شادکامی بوده، عواملی همچون سن، مقطع و معدل تحصیلی با خودکارآمدی در ارتباط بودند. همچنین همبستگی مثبت و معنی داری بین سه متغیر اصلی مطالعه یعنی شادکامی، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی یافت گردید.
نتیجه گیری: شادکامی و خود کارآمدی در دانشجویان علوم پزشکی به عوامل مختلف دموگرافیک و تحصیلی بستگی دارند که شناخت و تاثیرگذاری بر آن ها می تواند موجب بهبود عملکرد و سلامت روان دانشجویان گردد. بنابراین طرح ریزی مطالعات بیشتر جهت شناخت بهتر چنین عواملی در جهت ارتقای فرآیند آموزش و تحصیل دانشجویان توصیه می گردد.