مقاله شاخه زایی و ریشه زایی گیاه انجبار (Polygonum bistorta) در شرایط In vitro که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۶۰ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: شاخه زایی و ریشه زایی گیاه انجبار (Polygonum bistorta) در شرایط In vitro
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انجبار
مقاله ایندول بوتیریک اسید
مقاله بنزیل آدنین
مقاله ریشه زایی
مقاله شاخه زایی
مقاله کینتین
مقاله نفتالین استیک اسید + بنزیل آدنین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاووسی نعیمه
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور حسین
جناب آقای / سرکار خانم: چایی چی مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی در تکثیر شاخه ها و ریشه ها از جوانه های انتهایی P.bistorta مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی با استفاده از تیمارهای کینتین در سه غلظت ۱، ۲ و ۳ میلی گرم در لیتر و بنزیل آدنین در غلظت ۰٫۱، ۰٫۲ و ۰٫۳ میلی گرم در لیتر و استفاده همزمان بنزیل آدنین با نفتالین استیک اسید که در آن بنزیل آدنین در سه غلظت ۰٫۲، ۰٫۳ و ۰٫۴ میلی گرم در لیتر و نفتالین استیک اسید در دو غلظت ۰٫۱ و ۰٫۲ میلی گرم در لیتر با ۳ تکرار به صورت جداگانه در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ انجام گردید. گیاهچه ها با استفاده از روش کشت جوانه های انتهایی در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ در شرایط نوری و دمایی مناسب تکثیر شدند و پس از گذشت یک ماه، گیاهچه ها به رشد کافی رسیده و جهت ریشه زایی آماده شدند. آزمایش دوم گیاهچه های تکثیر شده در قالب یک طرح کاملا تصادفی با استفاده از تیمار ایندول بوتیریک اسید در چهار غلظت ۱٫۵, ۱, ۰٫۵ و 2 میلی گرم در لیتر با 3 تکرار به صورت جداگانه به منظور ریشه زایی قرار گرفتند. پس از گذشت ۴۵ روز که گیاهچه ها به طور کامل ریشه دار شدند. سپس به گلخانه منتقل و در گلدان کشت گردیدند و به دنبال آن عملیات داشت (آبیاری، کودهی و سمپاشی) در گلخانه انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه داده ها نشان داد که اعمال تنظیم کننده های رشد در غلظت های مختلف، سبب تولید شاخه، برگ و ریشه با اندازه های مختلف گردید. BA در سطح ۰٫۱ میلی گرم در لیتر بیشترین تاثیر را در تولید شاخساره و برگ داشت و تلفیق BA+NAA تقریبا در اکثر موارد کمترین تاثیر را روی تولید شاخه و برگ داشتند. IBA در سطح ۰٫۵ و ۱ میلی گرم در لیتر سبب افزایش طول ریشه و در سطح ۰٫۵ میلی گرم در لیتر روی تعداد ریشه ها اثر گذاشت.