سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امید خسروی دانش – کارشناس ارشد معماری، طراحی شهری، مدرس دانشگاه، شرکت شهرتاش زنده رود
امیرمحمد اخوان صراف – کارشناس ارشد معماری، معماری منظر، مدرس دانشگاه، شرکت شهرتاش زنده رود
راحله مظاهری – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی، محیط زیست آلودگیهای محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

امروزه هویت و ارتباط درون محله ای با نفوذ مدرنیته به زندگی شهری، به تدریج کمرنگ شده و کارایی خود را در بهبود کیفیت محل سکونت شهروندان از دست داده است. در برنامه ریزی هایی که به منظور توسعه در سطوح محلی انجام میگیرد، توجه صرف کمی به نیازها، ساکنین را به عنوان افرادی طالب کمک در یک چرخه وابستگی گرفتار میکند، در جهت دستیابی به توسعه شهری پایدار، محلات نقشی انکار ناپذیر دارند، زیرا توجه همه جانبه به ابعاد زندگی در آنها میسر است. در مقاله حاضر، با استفاده از روش تحلیلی کاربردی و با در نظر گرفتن نظریات مختلف اندیشمندان در خصوص مفاهیم توسعه پایدار – محله ای، از میان شاخص های کلیدی موثر بر این مسئله در بعد کالبدی مکانی شاخصهایی چون: کیفیت شبکه دسترسی، مبلمان شهری، نفوذپذیری و در بعد کارکردی شاخصهایی نظیر سازگاری، اختلاط کاربریها و فعالیت و در بعد شاخصهای اجتماعی ذهنی، کنترل ناهنجاری و نظارت اجتماعی و در بعد شاخص های زیست محیطی، فضای سبز و وضعیت آلودگی های زیست محیطی انتخاب شدند. از اینرو برای تعیین حوزه مداخله مدیریت شهری در بهبود کیفیت های پیش گفته و انجام اقدامات عملی، محله چشمه باقرخان در منطقه چهار شهرداری اصفهان انتخاب شد. وچود چشمه باقرخان در این محله، به دلیل داشتن شخصیت اکولوژیک و نقش مهم آن در زیست بوم منطقه، به عنوان یک عامل هویت بخش طبیعی محله به حساب آمده است. برای دست یافتن به تصویر درستی از وضعیت محله و سنجش کیفیت ها در آن در قالب تعدادی از تحلیلهای توصیفی و تصویری اقدام به شناسایی نقاط ضعف و قوت در محله چشمه باقرخان شد. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که، بیشتر فضاهای محله، فاقد طراحی مطلوب بوده به همین منظور در نهایت راهبردهایی جهت بهبود این شاخص های کیفی در راستای دستیابی به توسعه پایدار محله ای ارائه شد.