سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حسن قالیباف اصل – استادیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)
زهرا طاهری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده:

در بازارهایی که هزینه ی دستکاری بواسطه عدم سلامت محیط پایین باشد؛ احتمال دستکاری ومتعاقبا استفاده از مکانیزم های کنترلی چون حد نوسان قیمت افزایش می یابد. لذا می توان سلامت بازاررا یکی از عوامل دخیل در بکارگیری قوانین حد نوسان قیمت دانست.از مهم ترین شاخص هایی که هر ساله به منظور ارزیابی سلامت محیط از سوی سازمانهای بین المللی گزارش می شود؛ می توان به شاخص فساد، حمایت از سرمایه گذاران و آزادی اقتصادی اشارهکرد. در این تحقیق رابطه ی میان شاخص های فوق با حد نوسان قیمت و نقدشوندگی بازار در نمونه ای از ۴۱ بازار سرمایه در سطح جهان طی سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ بررسی شد. نتایج تحقیق نشان می دهدبین سطح فساد و استفاده از حد نوسان قیمت ارتباط معناداری وجود دارد. به این معنا که هر چقدر سطح فساد بالا باشد؛ احتمال استفاده از قوانین حد نوسان افزایش می یابد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که هیچ ارتباط معناداری میان کیفیت حمایت از سرمایه گذاران و آزادی اقتصادی با حد نوسان قیمت نمی توان یافت. نتایج بدست آمده در مورد نقدشوندگی نیز نشان می دهد بین شاخص های فساد و آزادی اقتصادی با نقدشوندگی ارتباط معناداری وجود دارد