سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پروین زارعی – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی،دانشگاه اصفهان
محمد حسین رامشت – استادیار گروه جغرافیا،دانشگاه اصفهان

چکیده:

یکی ازمحورهای توسعه شهری لحاظ نمودن عوامل محیطی است که عدم توجه به آنها منجر به مشکلات عدیده ای می شود که رفع آن به سادگی امکان پذیر نمی باشد درواقع شاخصهای محیطی به عنوان شاخص های کلیدی توسعه شهر می توانند راهکار مدیریتی درجهت توسعه ارایه دهند و از مهمترین مسائل محیطی که درآینده به واسطه گسترش شهر ایجاد می شود جلوگیری کنند عمده ترین هدف دراین رساله ارایه و تعیین مکان مناسب جهت گسترش آتی شهر قروه دراستان کردستان با استفاده از شاخصهای اصلی توان محیطی با تاکید برپارامترهای ژئومرفیک منطقه درقالب شاخصهایی به نام شیب مخاطرات محیطی زمین شناسی تیپ ناهمواری است برای رسیدن به این هدف پس از تفکیک سیستمهای ارضی منطقه که براساس افتراقهای فرمی صورت گرفت با استفاده از شاخصهای اصلی توانهای محیطی به اولویت بندی آنها جهت انتخاب واحد ارضی مناسب توسعه شهری پرداخته شد نتایج نشان داد که منطقه ۱B دارای بالاترین و منطقه Aدارای پایین ترین اولویت جهت توسعه آتی شهر با توجه به مقدار عددی حاصل ا زوزن دهی می باشند.