مقاله شاخص های انتخاب برای بهبود عملکرد دانه در کنجد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشهای زراعی ایران از صفحه ۶۶۷ تا ۶۷۳ منتشر شده است.
نام: شاخص های انتخاب برای بهبود عملکرد دانه در کنجد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنجد
مقاله اجزای عملکرد
مقاله شاخص های انتخاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مینا
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی قدرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملکرد دانه درگیاهان زراعی دارای توارث کمی است و شدیدا تحت تاثیر شرایط محیطی قرار می گیرد و لذا انتخاب ژنوتیپ های مطلوب بر اساس عملکرد جهت بهبود ژنتیکی آن ممکن است به دلیل آثار محیطی دارای بازدهی کمی باشد. ولی انتخاب بر اساس شاخص مناسب می تواند یکی از روش های موثر جهت انتخاب غیرمستقیم برای بهبود هم زمان اجزای عملکرد و در نهایت عملکرد باشد. به منظور بررسی شاخص های انتخاب برای بهبود عملکرد دانه در کنجد، ۱۵ لاین اصلاحی به همراه ۵ توده بومی این گیاه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات مورد بررسی در این پژوهش شامل تعداد کپسول در بوته، وزن دانه، تعداد دانه در کپسول، عملکرد دانه در بوته، عملکرد دانه در واحد سطح بودند. شاخص های انتخاب اسمیت- هیزل ۱، اسمیت- هیزل ۲ و پسک- بیکر بر اساس اجزای عملکرد دانه شامل تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول و وزن دانه محاسبه شدند و با توجه به مقادیر بالای همبستگی این سه شاخص با عملکرد دانه و همچنین بالا بودن تخمین کارایی آن ها برای بهبود عملکرد دانه، استفاده از این شاخص ها می تواند جهت بهبود ژنتیکی این صفت موثر باشد. ضمنا کارایی انتخاب از طریق شاخص پسک- بیکر نسبت به شاخص اسمیت- هیزل در رابطه با بهبود عملکرد دانه در واحد سطح کمی بیشتر بود، ولی راندمان شاخص اسمیت- هیزل برای بهبود هم زمان صفات تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول و وزن دانه از شاخص پسک- بیکر کمی بیشتر بود.