سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میلاد کاوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه علم و صنعت ایران
باقر ذهبیون – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
ناصر شابختی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شهید نیکبخت , دانشگاه سیستان و بلوچستان
آرش خوانساری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

روش های قابلیت اطمینان یا قابلیت اعتماد، روش هایی هستند که با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها در سازه مورد مطالعه، امنیت آن را مورد بررسی قرار می دهند. معیار اصلی برای سنجش امنیت عضو یا کل سازه در این روش ها شاخص اعتماد است. یکی از عدم قطعیت های اصلی و تاثیر گذار در سازه های دریایی عدم قطعیت های مربوط به تخمین نیروی ناشی از امواج است. امکان محاسبه این نیروها با استفاده از تئوری های مختلفی وجود دارد. تئوری هایی که در طراحی جکت ها در خلیج فارس به کار می رود به دو دسته تئوری های امواج منظم و تئوری های امواج تصادفی ۱ تقسیم بندی می شوند. در این مقاله تاثیر شبیه سازی و محاسبه نیروی امواج به وسیله دو تئوری مختلف امواج تصادفی و امواج منظم بر المان های پایه جکت مورد مطالعه در قالب آنالیز قابلیت اطمینان مورد بحث قرار گرفته است. مدل المان محدود ساخته شده بر اساس مشخصات سکوی ۱۷ SPواقع در پارس جنوبی بوده و شرایط محیطی طبق داده های منطقه نصب سکوی مذکور می باشد. در این مطالعه از روش مرتبه اول و روش مرتبه دوم ۲ برای انجام آنالیز قابلیت اطمینان در المان های پایه جکت استفاده شده و شاخص اعتماد در حالت های استفاده از دو تئوری متفاوت امواج ارائه گردیده است.