سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدرضا فتحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
مهرداد حجازی – دانشیار مهندسی سازه، گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفه
محسن ایزدی نیا – استادیار مهندسی سازه، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآب

چکیده:

شاخص خرابی در واقع یک مدل ریاضی است که مقدار خرابی اعضاء سازه، طبقات و نهایتاً خرابی کل را به صورت کمی و عددی تعیین میکند.در این مقاله جهت تعیین وضعیت کلی خرابی و بررسی کارایی سیستم لحاظ شده برای مقاومسازی، دو قاب فولادی خمشی سهدهنه ۵ و ۱۰ طبقهکه نیاز به بهسازی لرزهای داشتهاند را قبل و بعد از قرار دادن دیوار برشی بتنی در دهانه میانی، تحت شتابنگاشتهای مختلف قرار داده و میزان خرابی آنها را با تجزیه و تحلیل به روشهای غیرخطی، توسط شاخصهای خرابی کراوینکلر- زهرهای » و « قبارا محاسبه میکنیم. نتیجه بیانگر آنست که در این سیستم مقاومسازی، خرابی ازشدید به جزئی در شاخص قبارا و از سخت به داخلی در شاخص کراوینکلر-زهرهای،کاهش مییابد